SŠ, ZŠ a MŠ da Vinci

SŠ, ZŠ a MŠ da Vinci

Na Drahách 20, 252 41, Dolní Břežany
608 333 567 - Markéta Kořínková - sekretariát
alice.jancakova@skoladavinci.cz - 604 446 837 - RNDr. Alice Jančáková (kontaktní osoba pro uchazeče)
Minulé události
Den otevřených dveří 02.12.2021 8:00 - 18:00
Den otevřených dveří 25.01.2022 8:00 - 18:00
Den otevřených dveří 17.02.2022 8:00 - 18:00
Video chat 28.02.2022 8:00 - 18:00

Gymnázium da Vinci jsme založili v roce 2015. Jsme jedním z mála inovativních gymnázií v České republice, na kterém lze navázat na různé formy alternativního základního vzdělání. Poskytujeme všeobecné středoškolské vzdělání s důrazem na osobnostní rozvoj, studijní a měkké dovednosti, spolupráci a maximální volitelnost předmětů. V každém ročníku našeho gymnázia je 1 třída s kapacitou 18 žáků.

V naší komunitě máme všichni - učitelé i studenti - možnost vyjádřit se k důležitým tématům, přinášet vlastní návrhy a podílet se na rozhodování. Naši studenti mají vlastní sněm, zástupci studentů se účastní porad učitelů. Při shrnutí a hodnocení aktivit využíváme metod formativního hodnocení a různé formy zpětné vazby. Zpětnou vazbu si poskytujeme všichni navzájem, studenti učitelům i učitelé studentům.

S rodiči a studenty se setkáváme pravidelně jednou za trimestr v rámci konzultací. Na vysvědčení ani při průběžném a trimestrálním hodnocení předmětů nepoužíváme známky, ale výhradně slovní hodnocení. Klademe velký důraz na individuální rozvoj a potřeby, nepodporujeme vzájemné porovnávání studentů. Během celého studia směřujeme k tomu, aby z naší školy vycházeli svobodní a zodpovědní lidé, kteří umí vyjádřit svůj názor a respektovat názor druhých. Lidé, kteří umí přijímat a poskytovat zpětnou vazbu, učí se z chyb a jsou schopni efektivně pracovat v týmu.

Osobnostní rozvoj studentů je proto součástí každé aktivity, kterou ve škole děláme. V rámci výuky si naši studenti zkouší různé týmové role, učí se spolupracovat s ostatními a přijímat a poskytovat zpětnou vazbu. Důležité je pro nás i to, aby měli naši absolventi všeobecný přehled a uměli propojovat poznatky z různých oborů. Usilujeme o to, aby byli schopni přijímat studijní výzvy a byli připraveni dostat se na vysokou školu svého výběru nebo se dále profilovat ve svém zvoleném oboru.

Naši absolventi se dostávají na vysoké školy různého zaměření, od od designu, přes architekturu, práva nebo politologii, po biologii a informatiku, a to v České republice i v zahraničí.

Obory

Gymnázium 79-41-K/41

Střední vzdělání s maturitou

Informace o studiu

Organizace školního roku?
Školní rok dělíme na 3 trimestry po 10 týdnech. Kromě pravidelné výuky jsou pro nás velmi důležité i projektové týdny a výjezdy mimo školu. Na začátku školního roku vyrážíme společně na adaptační výjezd. Během školního roku pořádáme 3 projektové týdny zaměřené na různá témata a kurz zimních sportů. Školní rok uzavíráme třítýdenním expedičním projektem spojeným s výjezdem do zajímavé lokality. V některých letech také organizujeme výměnné pobyty se zahraniční školou.

Běžný den na gymnáziu
Ve škole začínáme každý den v 9:00 a končíme buď v 14:50 nebo v 16:40. Během dne máme 3 nebo 4 devadesátiminutové bloky. V pondělí ráno se navíc všichni společně scházíme na ranním shromáždění. Přestávky mezi bloky věnujeme odpočinku v některé z relaxačních zón nebo sportovním aktivitám v areálu školy.

Zaměření ročníků

 • V 1. a 2. ročníku se zaměřujeme se studenty na rozvoj studijních dovedností, získání základního přehledu z různých oborů, poznání svých silných stránek a na spolupráci s ostatními studenty a učiteli.
 • Ve 3. ročníku se studenti více orientují na obory podle vlastního zájmu. Dále se zaměřují na aktivní používání znalostí a dovedností ve vybraných oborech a hlubší pochopení témat a souvislostí.
 • Ve 4. ročníku se studenti připravují hlavně na maturitní zkoušku a na další studium. Pracují na individuálních projektech, vytváří maturitní práci, připravují se na praktickou maturitní zkoušku nebo podrobně studují obory a témata podle svého zájmu.

Povinné předměty
V rámci povinných předmětů se seznamujeme se základními různých oborů. Ve všech čtyřech ročnících zařazujeme hodiny českého jazyka a literatury, anglického jazyka, druhého cizího jazyka a tělesné výchovy. V prvním až třetím ročníku zařazujeme hodiny matematiky a integrovaného předmětu svět v souvislostech, který spojuje poznatky z přírodovědných, společenskovědních, uměleckých a technických oborů. Velký prostor věnujeme v každém ročníku třídnickým hodinám a blokům osobnostní a sociální výchovy.

Cizí jazyky
Výuku cizích jazyků uskutečňujeme ve skupinách podle úrovně napříč ročníky. Všichni naši studenti mají angličtinu jako první cizí jazyk a němčinu, nebo španělštinu jako druhý cizí jazyk. Výuku zajišťují čeští učitelé společně s rodilými mluvčími. Většina maturantů bez problémů dosahuje požadovaných jazykových úrovní (B2 pro angličtinu, B1 pro druhé jazyky).

Volitelné předměty
Podle svých zájmů si studenti si vybírají z množství volitelných projektů a seminářů. Náplň volitelných předmětů vychází zejména z jejich přání a domluvy s učiteli. Většina volitelných předmětů probíhá ve věkově smíšených skupinách.

Studenti si volí:

 1. ročník: 3 volitelné předměty
 2. ročník: 4 volitelné předměty
 3. ročník: 6 volitelných předmětů
 4. ročník: 8 volitelných předmětů

Příprava na maturitu a další studium
Na maturitu se připravujeme již od 3. ročníku. Společně se studenty se domlouváme na formě a obsahu školní maturitní zkoušky a konkrétních seminářích. V rámci školní části maturity využíváme všechny možné formy zkoušky i jejich kombinaci - maturitní práce, praktická zkouška, písemná nebo ústní zkouška. Státní část maturitní zkoušky probíhá standardním způsobem - zkouška z českého jazyka a literatury a zkouška z cizího jazyka, nebo matematiky podle volby studenta.

Během maturitní zkoušky bývá pro naše studenty náročnější školní část než státní zkouška, přesto se téměř všem daří úspěšně odmaturovat. Někteří naši absolventi, kteří se již během studia rozhodli pro nějaký obor, v dalším studiu nepokračují a věnují se práci, která je baví. Další absolventi našeho gymnázia se úspěšně dostávají na vysoké školy různých typů a oborů - od přírodovědných a technických přes humanitní až po umělecké obory, v ČR i v zahraničí.

Vyučované jazyky

 • Angličtina
 • Němčina
 • Španělština

Informace o přijímacím řízení

Přijímací řízení do 1. ročníku gymnázia má dvě části:

 1. písemná část - zkouška z českého jazyka a matematiky
 2. ověření kompetencí - ústní pohovor a aktivity ověřující studijní předpoklady, motivaci ke studiu a další kompetence

Další informace o škole

Celý areál je zasazen do certifikované přírodní zahrady s herními prvky – stromovým domem, prolézačkami, houpačkami, trampolínami a relaxační zónou. Využíváme také venkovní sportovní hřiště a amfiteátr pro společná setkávání a divadelní představení. V areálu školy máme několik pavilonů rozdělených podle zaměření. Pro výuku máme dispozici také výtvarný ateliér s hrnčířským kruhem, hudebnu, knihovnu, badatelnu. Pro sportovní aktivity využíváme školní bazén a tělocvičnu. Využíváme často také horskou boudu Artur v Krkonoších.

Dny otevřených dveří

  1. 2021, 25. 1. 2022, 17. 2. 2022

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za správnost a úplnost údajů.