Střední pedagogická škola Futurum, s.r.o.

Střední pedagogická škola Futurum, s.r.o.

Hornoměcholupská 873, 102 00, Praha 10
272 650 588 - Jana Šorfová - sekretariát
Nadcházející události
Video chat 26.01.2022 8:00 - 18:00
Minulé události
Den otevřených dveří 24.11.2021 17:00 - 19:00
Den otevřených dveří 15.12.2021 17:00 - 19:00
Den otevřených dveří 19.01.2022 17:00 - 19:00

“Futurum není jenom škola, je to životní styl” (Absolventka FUTURUM)
Naše škola je otevřená, moderní, živá a stále se rozvíjející škola s rodinnou atmosférou. Škola sídlí v pronajatých prostorách budovy ZŠ Hornoměcholupská. Střední pedagogická škola Futurum se zaměřuje na humanitní vzdělání, což dokládají obory jako Předškolní a mimoškolní pedagogika stejně jako Pedagogické lyceum v obou variantách ŠVP.

V rámci školního prostředí usiluje o rodinnou atmosféru, v níž mohou žáci, ale také učitelé svobodně a tvůrčím způsobem rozvíjet své vědomosti, dovednosti a schopnosti. Ve své koncepci se škola snaží prosazovat individuálnější přístup k žákům, pomáhat jim rozvíjet osobní i sociální dovednosti a posilovat jejich schopnost vzájemně si naslouchat a spolupracovat při naplňování školních vzdělávacích plánů, ale i v běžném životě v rozhovoru a společných aktivitách. Velkou roli na tomto poli sehrává dramatická výchova, jíž prochází žáci obou oborů.

Snažíme se přizpůsobit podmínky školního prostředí i žákům se specifickými vzdělávacími potřebami, stejně jako žákům nadaným. Komornější prostředí spíše menší školy poskytuje čas i prostor pro řadu nepovinných a dobrovolných aktivit. Žáci se aktivně zapojují do příprav různých školních akcí, pomáhají si navzájem nejen radou a zkušeností, ale často i pomocnou rukou. Společně sdílejí zkušenosti na sociálních sítích. Vedení školy podporuje rovněž vzájemnou komunikaci učitelů s rodiči, a to i prostřednictvím sociálních sítí.

Učitelé se snaží podporovat a respektovat individualitu žáků a povzbuzovat je k dalšímu vzdělávání. Snažíme se být školou otevřenou novým podnětům, nápadům, metodám, ale také tvořivě rozvíjet zkušeností prověřené postupy. Hledáme možnosti, jak formovat u žáků tvořivou a samostatnou osobnost nakloněnou představě celoživotního vzdělávání a schopnou kooperace a sebevyjádření. Jsme rádi, že můžeme absolventům školy poskytnout do vínku kvalitní učební a odbornou praxi, jíž získávají v průběhu studia v MŠ, ŠD a dalších školských, popřípadě sociálních zařízeních.

Obory

Pedagogické lyceum 78-42-M/03

Střední vzdělání s maturitou

Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-M/01

Střední vzdělání s maturitou

Informace o studiu

Profil absolventa 75–31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika (denní forma vzdělávání, čtyřleté) Absolventi se mohou uplatnit jako kvalifikovaní učitelé mateřských škol a jako kvalifikovaní vychovatelé ve školních družinách, asistenti pedagoga, učitelé v přípravných třídách, centrech denní péče o děti předškolního a mladšího školního věku. Dále se mohou uplatnit jako kvalifikovaní vychovatelé jednotlivců i mikroskupin. Po složení maturitní zkoušky mohou pokračovat v pomaturitním studiu nebo ve studiu na vysokých školách s pedagogickým zaměřením.

Profil absolventa 78–42-M/03 Pedagogické lyceum Pedagogické lyceum je určeno žákům se zájmem o humanitní obory, esteticko-výchovné disciplíny, tělesnou výchovu či cizí jazyk, kteří po jeho absolvování chtějí pokračovat ve vysokoškolském studiu především na fakultách připravujících učitele, popř. budou studovat vyšší odborné školy pedagogického či sociálního zaměření. Absolvent má předpoklady pro práci asistenta pedagoga nebo pro pomoc v rodině při individuálním vzdělávání. Podle studované specializace se může uplatnit v oblasti volného času a zájmových činností dětí a dospělých. Ve srovnání s gymnáziem je na lyceu potlačena výuka fyziky, chemie. Místo toho se zaměřujeme více na humanitní předměty, psychologii a pedagogiku.

Profil absolventa 78–42-M/03 Pedagogické lyceum - akademické - NOVÝ OBOR (Nový obor se otevře při minimálním počtu 18 zájemců.) Absolvent je veden k dalšímu vzdělávání na humanitně zaměřených oborech vysokých škol, jako jsou filozofické, právnické, umělecké, pedagogické a sociálně orientované fakulty. Bude mít rozhled a dovednosti v oblasti využití informačních a komunikačních technologií včetně znalosti dvou cizích jazyků. Má předpoklady pro rozvoj vlastní tvořivosti, využívání logického myšlení tak, aby dokázal analyzovat výsledky s respektem právních a etických aspektů. Studium bude směřovat k prohloubení humanitních oborů takovým způsobem, aby byl absolvent schopen pokračovat v dalším vzdělávání a dokázal si vybudovat svou profesní kariéru v oblasti pedagogické, sociální, kulturní a umělecké.

Profil absolventa 75–31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika - dálková forma, zkrácená, 2 roky Tento studijní obor je realizován formou dálkového zkráceného dvouletého studia pro absolventy se středním vzděláním s maturitní zkouškou. Absolventi se mohou uplatnit jako kvalifikovaní učitelé mateřských škol a jako kvalifikovaní vychovatelé ve školních družinách, asistenti pedagoga, učitelé v přípravných třídách, centrech denní péče o děti předškolního a mladšího školního věku. Dále se mohou uplatnit jako kvalifikovaní vychovatelé jednotlivců i mikroskupin. Po složení maturitní zkoušky mohou pokračovat v pomaturitním studiu nebo ve studiu na vysokých školách s pedagogickým zaměřením.

Vyučované jazyky

 • Angličtina
 • Francouzština
 • Němčina
 • Španělština

Informace o přijímacím řízení

Termín podání přihlášek: do 1. března 2022 V rámci přijímacího řízení do všech oborů vzdělání se koná přijímací zkouška v těchto termínech:

 1. Jednotná přijímací zkouška – povinná pro všechny maturitní obory (písemný test z českého jazyka a literatury a z matematiky)
 2. Školní přijímací zkouška pro všechny obory vzdělávání denního studia (PMP, PL i PL-akad.) Řádné termíny: 12. dubna 2022 (ve škole uvedené v přihlášce v 1. pořadí), 13. dubna 2022 (ve škole uvedené v přihlášce v 2. pořadí) Náhradní termíny: 10. května 2022, 11. května 2022 !!! v případě většího počtu uchazečů bude školní přijímací zkouška probíhat také 19. dubna 2022 (ve škole uvedené v přihlášce v 1. pořadí) a 20. dubna 2022 (ve škole uvedené v přihlášce v 2. pořadí).

Kritéria pro přijímací řízení ke vzdělávání v 1. ročníku oboru vzdělání 75–31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika (denní forma vzdělávání, čtyřleté):

 1. Jednotná zkouška formou písemného testu z Českého jazyka a literatury v délce 60 minut a z písemného testu z matematiky a její aplikace v délce 70 minut. Zkouška je centrálně zadávaná pro všechny uchazeče o studium v oborech zakončených maturitní zkouškou.
 2. Školní přijímací zkouška formou ústního pohovoru, který bude obsahovat:
 • Ověřování předpokladů uchazeče v oblasti komunikační - uchazeč se představí komisi, podá osobní charakteristiku a motivaci ke zvolenému oboru, přečte předložený text (próza, poezie či drama), přednese připravenou poezii nebo prózu. Hodnotí se komunikační schopnosti, úroveň jazykového projevu a vlastní prezentace, spisovnost, práce s textem, schopnost výrazně přednést předložený text.
 • Ověřování předpokladů v oblasti hudební - prokáže schopnost rytmického, tonálního a intonačního cítění; zazpívá jednu lidovou píseň dle vlastního výběru; prezentuje svou případnou dovednost ve hře na hudební nástroj
 • Ověřování pohybových předpokladů - předvede formu gymnastické sestavy s povinnými prvky (kotoul vpřed, kotoul vzad, obrat, hvězda, dálkový skok a taneční kroky) nebo předvede rozcvičku pro děti v MŠ.; Slovně prezentuje své sportovní záliby a případné sportovní výkony.
 • Ověřování výtvarných předpokladů - prezentuje se kresbou na dané téma; předloží ukázkové portfolio obsahující 10 výtvarných prací (námětem mohou být portréty, zátiší a jiné vlastní práce). Předpokládaný počet přijatých uchazečů: 25

Kritéria pro přijímací řízení ke vzdělávání v 1. ročníku oboru vzdělání 78–42-M/03 Pedagogické lyceum:

 1. Jednotná zkouška formou písemného testu z Českého jazyka a literatury v délce 60 minut a z písemného testu z matematiky a její aplikace v délce 70 minut. Zkouška je centrálně zadávaná pro všechny uchazeče o studium v oborech zakončených maturitní zkouškou.
 2. Školní přijímací zkouška formou ústního pohovoru, který bude obsahovat:
 • Ověřování komunikačních dovedností - uchazeč se představí komisi, podá osobní charakteristiku a motivaci ke zvolenému studiu; pokusí se interpretovat předložený text představující určitý aktuální společenský problém a za pomoci argumentů k němu vyjádřit svůj postoj či názor. Hodnotí se komunikační schopnosti, jazykový projev, spisovnost; V rámci rozhovoru budou ověřeny studijní předpoklady. Předpokládaný počet přijatých uchazečů: 25 Uchazeč nesmí vykazovat nedostatečný prospěch na ZŠ (8. a 9. třída) v žádném předmětu.

Kritéria pro přijímací řízení ke vzdělávání v 1. ročníku oboru vzdělání 78–42-M/03 Pedagogické lyceum – akademické:

 1. Jednotná zkouška formou písemného testu z Českého jazyka a literatury v délce 60 minut a z písemného testu z matematiky a její aplikace v délce 70 minut. Zkouška je centrálně zadávaná pro všechny uchazeče o studium v oborech zakončených maturitní zkouškou.
 2. Školní přijímací zkouška formou písemného testu, který bude vycházet ze schopnosti porozumět cizojazyčnému textu (uchazeči si mohou vybrat z jazyka anglického a německého). Předpokládaný počet přijatých uchazečů: 25 (Nový obor se otevře při minimálním počtu 18 zájemců.)

Kritéria pro přijímací řízení ke vzdělávání v 1. ročníku oboru vzdělání dálkového studia: 75–31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika - dálková forma, zkrácená, 2 roky:

 • Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 45
 • U dálkové formy studia oboru vzdělání Předškolní a mimoškolní pedagogika se přijímací zkouška nekoná.
 • K přihlášce uchazeč dálkového zkráceného studia přiloží:
 1. úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení ze SŠ
 2. požadované lékařské potvrzení (na přihlášce ke studiu)
 • Dále může uchazeč doložit další dokumentaci, která zvýší bodové hodnocení:
 1. potvrzení o práci v oboru (pokud pracuje ve školském zařízení)
 2. doklad o studiu nebo absolvování pedagogického či uměleckého oboru na VŠ, VOŠ

Další informace o škole

Vzdělávací obsah je koncipován ve dvou rovinách – jednu tvoří učivo povinné pro všechny žáky, druhá část je tvořena učivem předmětů volitelných. Širší vzdělávací nabídka vytvořená zařazením volitelných předmětů vytváří lepší předpoklady pro profesní rozhodování žáků a také prohlubuje jejich přípravu směrem ke zvolenému oboru dalšího studia. Součástí studijních oborů je praxe. Odborná praxe se uskutečňuje v mateřských školách, družinách a dětských klubech.

Žáci denního studia oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika se zúčastní plaveckého, lyžařského a turistického kurzu. (1.-3. ročník). Žáci dálkového studia oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika se zúčastní plaveckého, lyžařského a turistického kurzu v 1. ročníku Všichni žáci prvních ročníků denních forem vzdělávání ve všech oborech se zúčastní Seznamovacího kurzu. Komornější prostředí poskytuje čas i prostor pro řadu nepovinných a dobrovolných aktivit, do nichž se žáci zapojují. Škola se účastní řady projektů a je zapojena do mezinárodního projektu Erasmus+ mezi Anglií, Finskem a Českou republikou.

Dny otevřených dveří

24.listopadu 2021 od 17.00 hodin; 15. prosince 2021 od 17.00 hodin; 19. ledna 2022 od 17.00 hodin; Můžete si domluvit i individuální schůzku a prohlídku školy. Stačí zavolat na 272 650 588.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za správnost a úplnost údajů.