MHMP - odd. národnostních menšin a cizinců (Odbor kultury a cestovního ruchu)

MHMP - odd. národnostních menšin a cizinců (Odbor kultury a cestovního ruchu)

Jungmannova 35/29, 110 00, Praha 1
236 002 599 - Mgr. Jana Hajná - vedoucí oddělení
https://prahanarodnostni.eu/ ; https://www.praha.eu/
Nadcházející události
Video chat 26.01.2022 8:00 - 18:00

Oddělení je pracovištěm Magistrátu hl. m. Prahy, které v rámci své agendy koordinuje realizaci aktivit a opatření vtahujících se k oblasti národnostních menšin a integrace cizinců, které jsou stanoveny Koncepcí hl. m. Prahy pro oblast národnostních menšin a Koncepcí hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců. Jedná se zejména o podporu činnosti organizací národnostních menšin a cizinců, stejně jako neziskových organizací pracujících v jejich prospěch, které působí na území hl. m. Prahy. Zaměřuje se rovněž na zajišťování informovanosti všech cílových skupin, propojování jednotlivých aktérů v daných oblastech i prostřednictvím činnosti poradních orgánů a platforem. Významná je spolupráce s jednotlivými městskými částmi. Oddělení je rovněž grantovým pracovištěm samostatných dotačních programů zaměřených na oblast národnostních menšin a integrace cizinců, kterými jsou podporovány zejména aktivity kulturního, vzdělávacího, osvětového, společenského a publikačního charakteru.

Stěžejní je spolupráce s odbory Magistrátu hl. m. Prahy, úřady městských částí, neziskovými organizacemi a veřejnými institucemi, s cílem zvýšení informovanosti široké veřejnosti o národnostních menšinách a cizincích žijících v ČR – zejména pak v Praze. Stejně tak komunikace se všemi dotčenými subjekty, aby bylo možné zajistit potřebné kroky týkající se různých aspektů života národnostních menšin a cizinců žijících v Praze.

Klíčovými partnery pro spolupráci v rámci agendy oddělení jsou organizace založené hl. m. Praha:

  • Dům národnostních menšin o. p. s., který byl založen za účelem realizace aktivit v oblasti výkonů práv příslušníků národnostních menšin na území hl. m. Prahy. Je prostorem pro rozvoj činnosti organizací jednotlivých národnostních menšin a vytváří předpoklady pro ochranu zájmů národnostních menšin, které žijí na území ČR a rozvíjí zde své aktivity zaměřené na uchování a prezentaci kultury, jazyka, vzdělávací a osvětovou činnost. Mají zde zázemí spolky jednotlivých národnostních menšin, které zde rozvíjí svou činnost i pro možnost prezentace aktivit široké veřejnosti, díky svým programům pro děti, mládež a dospělé.
  • Integrační centrum Praha o.p.s. je zaměřeno na komplexní a systematickou práci v oblasti integrace cizinců s cílem, aby Praha byla domovem pro všechny, kteří v Praze rozhodli žít bez ohledu na jejich zemi původu a byla místem, kde se jednotliví obyvatelé vzájemně respektují, podporují a spolupracují. V rámci své činnosti poskytuje bezplatné služby pro cizince, kteří dlouhodobě a legálně žijí na území ČR. Jedná se o odborné právní a sociální poradenství, kurzy českého jazyka, vzdělávací semináře, doprovody do institucí, tlumočení, pořádání kulturních akcí, kde se mohou cizinci a Češi vzájemně poznat. Organizace vytváří prostor pro setkávání odborníků na poli integrace cizinců v rámci Prahy.

Dokumenty ke stažení

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za správnost a úplnost údajů.