MHMP - Odbor školství, mládeže a sportu

MHMP - Odbor školství, mládeže a sportu

Jungmannova 35/29, 110 00, Praha 1
+420 236 00 5202
Nadcházející události
Video chat 26.01.2022 8:00 - 18:00
Minulé události
Záznam vysílání - 25.11.2021 dopoledne 25.11.2021 9:00 - 13:00
Záznam vysílání - 25.11.2021 odpoledne 25.11.2021 14:00 - 17:00
Záznam vysílání - 26.11.2021 dopoledne 26.11.2021 9:00 - 13:00
Záznam vysílání - 26.11.2021 odpoledne 26.11.2021 14:00 - 17:00
Záznam vysílání - 27.11.2021 dopoledne 27.11.2021 9:00 - 13:00

Odbor školství a mládeže je odborem Magistrátu zřízeným pro odvětví školství a mládeže. Odbor školství a mládeže ve věcech samostatné a přenesené působnosti hlavního města Prahy je zřízen pro odvětví školství a mládeže mimo zabezpečování oblasti financování.

Střední vzdělávání rozvíjí vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty získané v základním vzdělávání. Poskytuje žákům obsahově širší všeobecné vzdělání nebo odborné vzdělání spojené se všeobecným vzděláním a upevňuje jejich hodnotovou orientaci. Všeobecné vzdělání na středoškolské úrovni nabízejí gymnázia – čtyřletá nebo víceletá. Odborné vzdělávání na středoškolské úrovni zabezpečují střední odborné školy a střední odborná učiliště. Střední vzdělávání vytváří předpoklady pro samostatné získávání informací a celoživotní učení, připravuje žáky pro pokračování v navazujícím terciárním vzdělávání nebo pro výkon povolání. Střední školy poskytují žákům střední vzdělání, střední vzdělání s výučním listem nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Převážnou většinu pražských středních škol zřizuje hl. m. Praha. Dalším nejpočetněji zastoupeným zřizovatelem je soukromý sektor. Rovněž církev zřizuje některé střední školy v Praze. Část středních škol je v Praze zřizována MŠMT i jinými ústředními orgány státní správy (Ministerstvo spravedlnosti zřizuje po jednu SŠ). Jedna střední odborná škola je zřizována MČ.

Informace o přijímacím řízení na střední a vyšší odborné školy pro školní rok 2022/2023

Vážené uchazečky a uchazeči, rodiče a zájemci o školství,

v rámci 26. ročníku veletrhu vzdělávání Schola Pragensis, který letos probíhá online, byl zhotoven tento materiál, aby Vám poskytnul základní přehled o školách působících v regionu hlavního města Prahy. Vzhledem k tomu, že nejčastějším důvodem návštěvy veletrhu vzdělávání Schola Pragensis je budoucí studium na některé ze středních či vyšších odborných škol, předkládáme Vám stručný přehled informací vztahujících se k přijímacímu řízení na tyto školy pro školní rok 2022/2023.

Střední školy

Ředitel střední školy nejpozději do 31. ledna 2022 stanoví kritéria přijímacího řízení a předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání.

Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče (dále jen „uchazeč“) si může pro 1. kolo přijímacího řízení podat dvě přihlášky, pro další kola přijímacího řízení není počet přihlášek omezen. Uchazeč podává přihlášku s požadovanými náležitostmi přímo řediteli vybrané školy do 1. března 2022.

Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky se koná pro obory vzdělání s maturitní zkouškou (vyjma zkráceného studia a oborů vzdělání s talentovou zkouškou), a to ve 2 termínech. Přípravu jednotných písemných testů zabezpečuje Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání – CERMAT.

Termíny:

Studium Řádný termín testů Náhradní termín
čtyřleté 12. - 13. 4. 2022 10. - 11. 5. 2022
šestileté a osmileté 19. - 20. 4. 2022 10. - 11. 5. 2022

Přijímací řízení může i nadále obsahovat další zkoušky nebo ověření vědomostí, dovedností nebo schopností uchazečů podle kritérií určených ředitelem střední školy.

Pro obory vzdělání s výučním listem se konají přijímací zkoušky v období od 22. dubna do 30. dubna 2022, nebo se zveřejňují výsledky, pokud se přijímací zkouška nekoná.

Střední školy s obory vzdělání s talentovou zkouškou a konzervatoře

Ředitel střední školy a konzervatoře vyhlásí nejpozději do 31. října 2021 první kolo přijímacího řízení, zveřejní kritéria a předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání a stanoví nejméně dva termíny pro konání přijímací zkoušky v 1. kole přijímacího řízení.

Uchazeč si může pro 1. kolo přijímacího řízení podat dvě přihlášky, pro další kola přijímacího řízení není počet přihlášek omezen.

Uchazeč podává přihlášku s požadovanými náležitostmi řediteli vybraného oboru vzdělání s talentovou zkouškou nebo konzervatoře do 30. listopadu 2021.

Talentové zkoušky na středních školách se konají v pracovních dnech od 2. do 15. ledna 2022, v oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou od 2. ledna do 15. února 2022 (jednotná zkouška se posléze pro tento obor vzdělání koná v dubnových termínech), a v konzervatořích od 15. ledna do 31. ledna 2022. Konkrétní dny určí ředitel školy.

Uchazeč, který nebyl přijat v prvním kole přijímacího řízení, si může podat přihlášky do dalších kol přijímacích řízení s talentovou zkouškou (pokud budou vypsány) nebo si může podat přihlášku ke vzdělávání na střední škole. Podáním přihlášky do oboru vzdělání s talentovou zkouškou nebo konzervatoře není dotčeno právo uchazeče podat přihlášku ke vzdělávání ve střední škole do 1. března 2022.

Doplňující informace o přijímacím řízení

Přihláška ke vzdělávání na střední škole se podává na předepsaném formuláři, který naleznete na webových stránkách MŠMT (https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore) nebo ji můžete zakoupit v prodejnách tiskopisů SEVT. V případě nezletilého uchazeče je součástí přihlášky jeho souhlasné vyjádření. Základní škola potvrzuje prospěch uchazeče na přihlášce a vydává a eviduje zápisové lístky.

K potvrzení zájmu uchazeče o vzdělávání na střední škole nebo konzervatoři v denní formě vzdělávání je zaveden zápisový lístek. Zápisový lístek nepředkládá uchazeč, který se hlásí do jiné než denní formy vzdělávání.

Informace o počtu volných míst pro přijetí uchazečů v dalších kolech přijímacího řízení na jednotlivých pražských školách naleznete na internetovém portálu hlavního města Prahy – oblast školství na adrese http://skoly.praha.eu

Na tomto portálu můžete rovněž najít informace o jednotlivých typech středních a vyšších odborných škol, informace o oborech, o školách pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, o zájmovém vzdělávání, školských poradenských zařízeních atd.

Další informace naleznete zde: https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

V případě nepříznivé epidemiologické situace může ministerstvo určit opatřením obecné povahy odlišné termíny nebo lhůty stanovené školským zákonem a odlišný způsob nebo podmínky přijímání ke vzdělávání, pokud by postup podle tohoto zákona nebyl možný nebo by způsobil nezanedbatelné obtíže.

Informace o školách a o trhu práce naleznete na webu www.infoabsolvent.cz
Tento portál nabízí pomoc při hledání vzdělávací a profesní dráhy. Najdete zde všechny školy a obory vzdělání, informace k přechodu na trh práce i do dalšího vzdělávání. Při výběru povolání Vám pomůže i Profi test nebo videoukázky technických profesí. Velkým přínosem je ISA+ pro žáky se zdravotním postižením i pro žáky se studijními problémy.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za správnost a úplnost údajů.