Jedličkův ústav a MŠ a ZŠ a SŠ

Jedličkův ústav a MŠ a ZŠ a SŠ

V Pevnosti 4, 128 41, Praha 2
241 083 335 - Mgr. Zuzana Miščíková - Zástupkyně ředitele
Nadcházející události
Video chat 26.01.2022 8:00 - 18:00
Den otevřených dveří 02.02.2022 8:00 - 18:00
Minulé události
Den otevřených dveří 01.12.2021 8:00 - 18:00

Jsme příspěvková organizace zřízená ke dni 1. 7. 1992 usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 18/7 ze dne 25.června 1992 - Zakládající Zřizovací listina - fungující již od roku 1913, která poskytuje školské a sociální služby mladým lidem s tělesným postižením po dobu jejich školní docházky a během přípravy na budoucí povolání. Najdete nás na pražském Vyšehradě. Důraz klademe na vhodné vzdělávání, komplexní rozvoj dovedností a celkovou rehabilitaci. Naším cílem je co nejlepší integrace našich absolventů do běžného života a přirozeného sociálního prostředí. Naše služby poskytujeme přibližně dvěma stovkám dětí a mladých lidí, kteří denně navštěvují naše bezbariérové školy, bydlí celý týden v našem týdenním stacionáři nebo se účastní programu samostatného bydlení. Zároveň podporujeme dalších přibližně tři sta žáků, kteří chodí do běžných škol v místě bydliště.

Obory

Gymnázium 79-41-K/41

Střední vzdělání s maturitou

Keramická výroba 28-57-E/01

Střední vzdělání s výučním listem

Knihařské práce 34-57-E/01

Střední vzdělání s výučním listem

Obchodní škola dvouletá 63-51-J/01

Střední vzdělání bez výučního listu a maturity

Praktická škola dvouletá 78-62-C/02

Střední vzdělání bez výučního listu a maturity

Sociální činnost 75-41-M/01

Střední vzdělání s maturitou

Šití oděvů 31-59-E/01

Střední vzdělání s výučním listem

Informace o studiu

Jedličkův ústav a školy jsou zřízeny pro klienty s tělesným postižením nebo kombinovaným postižením a potřebou bezbariérového prostředí. Nabízíme individuální přístup s maximálně deseti žáky ve třídě a spolupráce asistentů pedagoga. Zájemci si u nás mohou zvolit studium v maturitních oborech, učebních oborech nebo v oborech zakončených závěrečnou zkouškou a vysvědčením.

Vyučované jazyky

  • Angličtina
  • Němčina

Informace o přijímacím řízení

PŘIHLÁŠKA

  • Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky (na dvě střední školy nebo na dva obory v téže SŠ). Povinné přílohy v případě, že se uchazeč hlásí na školu podle § 16 (speciální škola): Doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení (asistence, prodloužený čas, úprava písma, atd.). Doporučení poradenského zařízení o zařazení do vzdělávání podle §16 odst. 9 zákona 561/2004 Sb. (do školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami).
  • Pozvánku k přijímací zkoušce obdrží uchazeč nejpozději 14 dní před konáním této zkoušky. Pokud se pro vážné důvody k jednotné zkoušce nebo školní přijímací zkoušce v určeném termínu nemůže uchazeč dostavit, může nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro zkoušku svoji neúčast řádně písemně omluvit řediteli školy (tím fakticky žádá o stanovení náhradního termínu pro její vykonání). Pokud je omluva uznána, koná zkoušku v náhradním termínu, a to nejpozději do 1 měsíce po termínu konání řádné přijímací zkoušky (viz §60c odst.3a§62 odst.1 školského zákona).

ÚPRAVA PODMÍNEK UCHAZEČŮM SE SVP

  • Ředitel školy upraví uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami podmínky v přijímacím řízení podle doporučení školského poradenského zařízení.

ROZHODNUTÍ

  • Písemné oznámení od ředitele školy obdrží pouze nepřijatí uchazeči. Výsledky přijímacího řízení zveřejní ředitel školy na veřejně přístupném místě ve škole (v JÚŠ - nástěnka v přízemí Nové budovy) a způsobem umožňujícím dálkový přístup (webové stránky). Výsledky přijímacího řízení jsou zveřejněny v anonymizované podobě – každý uchazeč má přiděleno své číslo.

Další informace o škole

  • Mimoškolní aktivity: vlastní bazén, posilovna, řemeslné dílny, Sportovní klub JÚ.
  • Možnost ubytování v týdenním stacionáři.
  • Moderní vybavení pro všestrannou péči: fyzioterapie, ergoterapie, logopedie.
  • Bezbariérové prostředí, vlastní autobus a rekreační zařízení v Jižních Čechách.

Dny otevřených dveří

Plánovány 13. října , 1. prosince, 2. února

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za správnost a úplnost údajů.