Hotelová škola Radlická

Hotelová škola Radlická

Radlická 591/115, 158 00 Praha 5 - Jinonice
251 172 123 - Lucie Smíšková - studijní oddělení
Nadcházející události
Video chat 26.01.2022 8:00 - 18:00
Minulé události
Den otevřených dveří - online 01.12.2021 8:00 - 18:00
Den otevřených dveří - online 05.01.2022 8:00 - 18:00

Hotelová škola Radlická nabízí studium v oborech hotelnictví (65-42-M/01) a cestovní ruch (65-42-M/02). V jednání je od školního roku 2022/2023 otevření dvou tříd čtyřletého gymnázia (79-41-K/41). Studium je určeno pro chlapce i děvčata, úspěšné absolventy základních škol. Ročně přijímáme tři třídy do oboru cestovní ruch a tři třídy do oboru hotelnictví.

Propagační video školy

Obory

Cestovní ruch 65-42-M/02

Střední vzdělání s maturitou

Gymnázium 79-41-k/41 - předpoklad

Střední vzdělání s maturitou

Hotelnictví 65-42-M/01

Střední vzdělání s maturitou

Informace o studiu

Hotelová škola Radlická nabízí studium v oborech hotelnictví (65-42-M/01) a cestovní ruch (65-42-M/02). V jednání je od školního roku 2022/2023 otevření dvou tříd čtyřletého gymnázia (79-41-K/41). Studium je určeno pro chlapce i děvčata, úspěšné absolventy základních škol. Ročně přijímáme tři třídy do oboru cestovní ruch a tři třídy do oboru hotelnictví. Škola klade velký důraz na propojení teorie a praxe a na samostatný přístup žáků ke studiu. Všem, kteří mají chuť do práce, nabízí vlídné jednání a vzdělání na velmi dobré úrovni.

Dlouhodobě spolupracujeme se zahraničními školami v Německu, kde žáci 1. ročníků absolvují týdenní jazykově poznávací kurz. Dále s Honorárním konzulátem ve Florencii a italskou školou Istituto Statale di Istruzione Superiore Federigo Enriques v Castelfiorentinu.

Naše škola je velmi dobře technicky vybavena, k dispozici je sportovní areál s řadou sportovišť, posilovnou či saunou. Stravování ve školní jídelně zajišťuje soukromá firma. Přímo v areálu školy najdete školní hotel Matura, který slouží nejen veřejnosti, ale i pro praktickou výuku žáků, kde žáci v reálném prostředí běžného chodu hotelu vykonávají praxi. Dále zde najdete i školní cestovní agenturu Radvia. Zde žáci realizují produkty cestovního ruchu a v rámci své odborné praxe provozují průvodcovskou činnost na zámcích nebo uplatňují své znalosti v cestovních kancelářích.

Vyučované jazyky

  • Angličtina
  • Němčina

Informace o přijímacím řízení

Uchazeč o přijetí na Hotelovou školu Radlická podá přihlášku ke studiu podepsanou uchazečem a oběma zákonnými zástupci do 1. 3. 2022. Součástí přihlášky ke vzdělávání jsou tyto doklady nebo jejich ověřené kopie, pokud dále není stanoveno jinak (§ 1 vyhlášky č. 353/2016 Sb.):
a) lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání pro obory 65-42-M/01 hotelnictví a 65-42-M/01 cestovní ruch (viz Příloha 1, Příloha 2 – Posouzení zdravotní způsobilosti žáka), posouzení zdravotní způsobilosti je nutné doručit pouze na stanoveném tiskopisu
b) doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami

V souladu s platnými předpisy ředitel školy písemnou formou sdělí uchazeči nebo zákonnému zástupci přidělené registrační číslo a informaci o konání přijímací zkoušky. MŠMT ČR v souladu s § 60c odst. 1 školského zákona č. 561/2004 sb., stanoví konkrétní termíny konání jednotné zkoušky v prvním kole přijímacího řízení do stanovených oborů středního vzdělávání s maturitní zkouškou. Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru matematika a její aplikace (není-li v zákoně stanoveno jinak) ve dvou termínech, je stanovena na tyto dny:

  1. termín: 12. 4. 2022 - pro čtyřleté obory vzdělávání – 1. škola v pořadí
  2. termín: 13. 4. 2022 - pro čtyřleté obory vzdělávání – 2. škola v pořadí

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny obory vzdělání na tyto dny:

  1. termín: 10. 5. 2022
  2. termín: 11. 5. 2022

Z celkového počtu bodů (100) získává uchazeč 40% za výsledky vzdělávání na základní škole (0 bodů – max. 20 bodů za prospěch v 2. pololetí 8. ročníku, 0 bodů – max. 20 bodů za prospěch v 1. pololetí 9. ročníku) a za výsledky jednotné přijímací zkoušky může uchazeč získat 60% bodů (40 bodů z českého jazyka, 20 bodů z matematiky). K úspěšnému složení přijímací zkoušky je nutné, aby uchazeč získal minimálně 10 bodů. Přijímáni budou uchazeči podle pořadí daného součtem získaných bodů do naplnění kapacity 1. ročníku.

Další informace o škole

Hotelová škola Radlická je velmi aktivní i ve vztahu k veřejnosti. Žáci oboru hotelnictví spolupracují s řadou firem a institucí, podílejí se na přípravě a organizování rautů, oslav, svateb apod. Žáci oboru cestovní ruch v rámci cestovní agentury RADVIA pořádají pravidelně několikrát ročně výstavy předních českých umělců ve spolupráci především s UMĚLECKOU BESEDOU a Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR Praha.

Dny otevřených dveří

01.12. 2021 a 05. 01. 2022 online formou

Fotogalerie:

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

15.jpg

16.jpg

17.jpg

18.jpg

19.jpg

20.jpg

[21.jpg

22.jpg

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za správnost a úplnost údajů.