Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2

Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2

Voděradská 2, 100 00, Praha 10
274 813 571 - sekretariát školy
Nadcházející události
Video chat 26.01.2022 8:00 - 18:00
Den otevřených dveří 26.01.2022 17:00 - 19:00
Minulé události
Den otevřených dveří 01.12.2021 17:00 - 19:00

Budova gymnázia je umístěna v klidném prostředí Prahy 10 ve Strašnicích. Její výhodou je velice dobrá dopravní dostupnost. V bezprostřední blízkosti se nachází stanice metra Strašnická a Skalka, zastávky MHD i vlakové nádraží Praha-Zahradní Město.

Koncem června 2008 byl nedaleko gymnázia dokončen volnočasový areál pro děti a mládež Vodní svět. Součástí celého areálu jsou i skatepark, umělá horolezecká stěna a dráhy pro cyklistiku. Naši žáci jej mohou využívat pro relaxaci i jako náplň volného času.

V posledních letech proběhla celá řada změn a úprav jak interiéru, tak exteriéru budovy, které významným způsobem napomohly k proměně školy v moderní výchovně-vzdělávací instituci. V budově školy se nyní nachází 42 učeben, z toho 16 odborných pracoven, dvě tělocvičny, jedna moderně vybavená posilovna a keramická dílna. Často využívané jsou i dvě letní učebny, jež jsou součástí školní zahrady.

Žákům je k dispozici moderně zařízená knihovna s internetem a se studovnou. Dobrou tradicí školy je průběžné doplňování děl odborné a umělecké literatury a to za velkého přispění ROS GV. V knihovně jsou k dispozici též pravidelně odebírané odborné časopisy.

Pro občerstvení žáků i zaměstnanců školy slouží školní jídelna s výbornou kuchyní a velice příjemným prostředím. Strávníkům je dána možnost vybírat si i ze tří jídel. Ve škole opět funguje bufet.

Škola má dále k dispozici zrekonstruované víceúčelové hřiště s umělým povrchem. Během letních prázdnin v roce 2017 proběhlo kompletní vyčištění hřiště, výměna písku, opravy a údržba veškerého sportovního vybavení v areálu. Na tomto hřišti probíhá výuka jak míčových her, tak i lehké atletiky a tenisu. Stejně tak slouží žákům nově zrekonstruovaná atletická běžecká dráha a dvě opravené tělocvičny. Žákům tak můžeme nabídnout možnost sportovního vyžití nejen v době vyučování, ale i v době mimoškolní formou tenisového kroužku.

V posledních letech byl postupně vyměněn žákovský nábytek. K dispozici jsou dvě moderně vybavené učebny fyziky, učebna biologie, multifunkční učebna chemie, chemická a biologická laboratoř a tři učebny IVT, z nichž byla jedna zcela nově rekonstruována a vybavena moderní výpočetní technikou v létě 2020. Rovněž učebny dějepisu, biologie, českého jazyka, anglického jazyka, francouzského jazyka a nově též španělštiny byly modernizovány zakoupením nového zpětného projektoru a promítacího plátna. V roce 2017 jsme nově vybudovali dvě odborné učebny: biologie a fyziky. Moderně a nejnovější audiovizuální technikou jsou vybaveny dále učebny výtvarné a hudební výchovy. Celkem 34 tříd je v současnosti vybaveno zpětným projektorem, z toho 26 tříd má k dispozici i audio techniku a ve čtyřech třídách je instalována interaktivní tabule, často využívaná učiteli a žáky.

Obory

Gymnázium 79-41-K/41

Střední vzdělání s maturitou

Gymnázium 79-41-K/61

Střední vzdělání s maturitou - Vhodné pro žáky 7. tříd ZŠ

Gymnázium 79-41-K/81

Střední vzdělání s maturitou - Vhodné pro žáky 5. tříd ZŠ

Informace o studiu

Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 je krajskou školou, kterou zřizuje hlavní město Praha, je samostatným právním subjektem. Hlavním cílem školy je kvalitně žáky připravit ke studiu na VŠ, což se také úspěšně daří (v letošním roce bylo přijato na vysoké školy 96% absolventů). Jsme školou všeobecně zaměřenou. Žáci získávají poznatky ze stěžejních vědních oborů. Od školního roku 2012/2013 je již všech 23 tříd vzděláváno v novém ŠVP – Cesta k celoživotnímu vzdělávání.

V roce 2017 jsme byli také úspěšní v rámci projektu Erasmus+. Naše gymnázium získalo grant v rámci mobilit pro učitele, které byly realizovány deseti vyučujícími od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019. Důležitou součástí naší celkové vzdělávací koncepce je specializace studia, ke které přistupujeme především v posledních dvou ročnících, kdy dochází k hlubšímu vyhraňování profesní orientace. Zde mají žáci možnost volby seminářů z oblasti jazykové, společenskovědní, přírodovědné i technické. Předposlední ročníky volí dva semináře, maturitní ročníky pak sedm volitelných seminářů. V letošním školním roce jsme otevřeli 36 volitelných seminářů pro oktávy a čtvrtý ročník, 10 volitelných seminářů pro septimy a třetí ročník a konečně 5 volitelných seminářů pro druhý ročník víceletého studia. Díky této široké nabídce, zájmu a schopnostem žáků a odborné úrovni pedagogů se nám úspěšně daří obsazovat přední místa olympiád všech stupňů. Své zástupce a výherce máme i v celostátních kolech.

V primě vyučujeme jednomu cizímu jazyku, v dalších ročnících pak dvěma světovým jazykům, z nichž jeden je vždy anglický. Dále nabízíme jazyk německý, francouzský, španělský a eventuálně ruský.

V rámci tělesné výchovy jsou pořádány lyžařské kurzy (1x na nižším gymnáziu, 2x na vyšším gymnáziu) a letní sportovní kurzy pro septimy a 3. ročník (turistické, vodácké, cyklistické). V letošním roce jsme byli nuceni výrazně omezit organizování výletů a exkurzí. Uskutečnily se alespoň stmelovací kurzy pro všechny nastupující ročníky. V případě zájmu jsme schopni zajistit otevření kroužků a to z oblasti výtvarné (výroba keramiky, dějiny kultury), sportovní (tenis) a hudební (školní sbor).

K využití volného času studentů patří další aktivity nabízené školou (práce ve školním časopise, možnost využívání počítačové techniky, projekt Jeden svět). Od roku 2003 škola vlastní živnostenský list na pořádání vzdělávacích kurzů, vedla přípravné kurzy pro žáky 5., 7. a 9. ročníku základních škol, dále výuku tenisu. Studium na našem gymnáziu je organizováno jako denní, v odůvodněných případech lze studium přerušit.

Vyučované jazyky

 • Angličtina
 • Francouzština
 • Němčina
 • Ruština
 • Španělština
 • Latina

Informace o přijímacím řízení

Osmileté studium

Do osmiletého studia přijímáme žáky po ukončení 5. ročníku ZŠ. Podmínkou přijetí je úspěšné absolvování přijímacího řízení, které se skládá z jednotné zkoušky a školní zkoušky.

 • Jednotná přijímací zkouška (organizuje CERMAT) je tvořena testy z českého jazyka a matematiky. Každý z testů je hodnocen maximálně 50 body.
 • Školní část přijímacího řízení je tvořena testem z anglického jazyka. Test z anglického jazyka je hodnocen 30 body.
 • Za prospěch na ZŠ může žák získat nejvýše 6 bodů, přičemž se hodnotí prospěch za 1. pololetí 4. ročníku a 1. pololetí 5. ročníku. Za průměr 1,0 v každém hodnoceném pololetí obdrží uchazeč po 3 bodech, za horší prospěch se počet bodů postupně snižuje (je bodován prospěch od 1,0 do 1,3).
 • Celkově tak uchazeč z přijímacího řízení může získat 136 bodů.

Šestileté studium

Do šestiletého studia přijímáme žáky po ukončení 7. ročníku ZŠ. Podmínkou přijetí je úspěšné absolvování přijímacího řízení, které se skládá z jednotné zkoušky a školní zkoušky.

 • Jednotná přijímací zkouška (organizuje CERMAT) je tvořena testy z českého jazyka a matematiky. Každý z testů je hodnocen maximálně 50 body.
 • Školní část přijímacího řízení je tvořena testem z anglického jazyka. Test z anglického jazyka je hodnocen 30 body.
 • Za prospěch na ZŠ může žák získat nejvýše 6 bodů, přičemž se hodnotí prospěch za 1. pololetí 6. ročníku a 1. pololetí 7. ročníku. Za průměr 1,0 v každém hodnoceném pololetí obdrží uchazeč po 3 bodech, za horší prospěch se počet bodů postupně snižuje (je bodován prospěch od 1,0 do 1,5).
 • Další 4 body mohou získat žáci, kteří se umístili na 1. – 3. místě v obvodním kole předmětových olympiád nebo konverzačních soutěžích v cizích jazycích v letošním školním roce (nutno doložit originálem diplomu).
 • Celkově tak uchazeč z přijímacího řízení může získat 140 bodů.

Čtyřleté studium

Do čtyřletého studia přijímáme žáky po ukončení 9. ročníku ZŠ. Podmínkou přijetí je úspěšné absolvování přijímacího řízení, které se skládá z jednotné zkoušky.

 • Jednotná přijímací zkouška (organizuje CERMAT) je tvořena testy z českého jazyka a matematiky. Každý z testů je hodnocen maximálně 50 body.
 • Za prospěch na ZŠ může žák získat nejvýše 16 bodů, přičemž se hodnotí prospěch za 1. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku. Za průměr 1,0 v každém hodnoceném pololetí obdrží uchazeč po 8 bodech, za horší prospěch se počet bodů postupně snižuje (je bodován prospěch od 1,0 do 1,5). Uchazečům z odborných a uměleckých škol se do průměru započítávají pouze všeobecně vzdělávací předměty.
 • Další 4 body mohou získat žáci, kteří se umístili na 1. – 3. místě v obvodním kole předmětových olympiád nebo konverzačních soutěžích v cizích jazycích v letošním školním roce (nutno doložit originálem diplomu).
 • Celkově tak uchazeč z přijímacího řízení může získat 120 bodů.

Další informace o škole

Spolupráce s vysokými školami

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze

V roce 2015 získalo naše gymnázium statut Fakultní školy Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Fakultní škola MFF UK nese toto označení na základě kvality výuky, kvality pedagogů, studentů a absolventů. Předmětem této dohody je vzájemná spolupráce Gymnázia Voděradská a Matematicko-fyzikální fakulty UK v oblasti vědecké, pedagogické a propagační činnosti. Formy spolupráce jsou určeny Statutem Fakultní školy Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze (http://www.mff.cuni.cz/verejnost/fs/prilohy/statut_FS_final.pdf).
V oblasti pedagogické činnosti nabízí Matematicko-fyzikální fakulta UK gymnáziu součinnost zejména při zajišťování besed, přednášek a exkurzí. Fakulta může pomáhat při realizaci pedagogických úkolů, a to např. poskytováním pomoci při SOČ, odborných seminářích, apod. Vzájemnou spoluprací v oblasti vědecké činnosti se rozumí poskytování odborných konzultací ze strany Matematicko-fyzikální fakulty UK pro učitele a žáky Gymnázia Voděradská v oblastech matematiky, fyziky a informatiky. Fakulta rovněž nabízí součinnost při dlouhodobém procesu rozvoje talentovaných žáků gymnázia v oblasti matematiky, fyziky a informatiky.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Jsme také jednou ze dvou škol, které mají uzavřenou smlouvu o partnerství s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze. Díky tomu je našim studentům nabízena celá řada nadstandartních aktivit a příležitostí pro jejich další rozvoj a motivaci.

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze

Od roku 2020 jsme partnerskou školou Institutu mezinárodních studií FSV UK. Cílem tohoto partnerského programu je sblížení našeho gymnázia s vysokoškolským prostředím a motivovat studenty k zájmu o vysokoškolské vzdělávání. V rámci partnerství jsou nabízeny např. nové přednášky a možnost šíře spolupracovat s Fakultou sociálních věd UK.

Dny otevřených dveří

  1. 2021 od 17:00 do 19:00, 26. 1. 2022 od 17:00 do 19:00

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za správnost a úplnost údajů.