Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 726

Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 726

Litoměřická 726, 190 00, Praha 9 - Prosek
286 028 338 - Mgr. O. Kučerová - statutár. zástupkyně
tobolkova@gymlit.cz, 286 028 338 - PhDr. Dana Tobolková - zástupkyně ředitelky
Minulé události
Den otevřených dveří 08.12.2021 17:00 - 19:00
Den otevřených dveří 05.01.2022 17:00 - 19:00
Video chat 28.02.2022 8:00 - 18:00

Gymnázium je umístěno v klidném a hezkém prostředí mezi vilkami a areálem škol, blízko Prosecké vyhlídky. Dopravní spojení zajišťuje ze stanic metra trasy C Střížkov a Prosek řada autobusů. Škola má na velmi dobré úrovni poradenské služby, na gymnáziu působí výchovná poradkyně, koordinátorka kariérního poradenství, koordinátorka primární prevence sociálně patologických jevů a koordinátorka pro nadané žáky. Na škole působí také koordinátor ICT technologií. Podporujeme digitalizaci výuky, škola disponuje dobrým počítačovým vybavením, žáci mají neomezený přístup k internetu pomocí mikrovlnného spoje a WIFI, každý žák využívá balíček Office 365. Ve výuce používáme i ozoboty, stavebnici Arduina nebo 3D tiskárnu. Gymnázium je zapojeno do řady projektů a grantových programů, žáci se účastní olympiád a předmětových soutěží i ekologických a charitativních projektů.

Pro žáky 1. ročníků pořádáme adaptační kurzy s pestrým programem, jazykově jsou zaměřené výměnné zájezdy v rámci družebních škol (Německo, Francie) a studijní zájezdy (Anglie, Španělsko). Gymnázium podporuje projektovou výuku, pro kterou má nově zpracovaný plán pro oba druhy studia. Práce na projektech u žáků prohlubuje schopnost využít znalosti získané ve škole i řízeným samostudiem při řešení různých konkrétních úkolů a rozvíjí jejich dovednosti. Vyučující se zaměřují na moderní metody výuk, zejména tandemovou a badatelskou výuku, využívání tabletové učebny a výukových programů (např. TechAmbition) a formativní hodnocení. Na gymnáziu žáci obsluhují televizní studio TV Gymlit, pomáhají organizovat Scholu Pragensis, volejbalový turnaj, vánoční akademii a maturitní ples. Během roku probíhá řada dalších akcí, jako je soutěž Gymlitfoto, sportovní den, výběrový sportovní kurz, recitační a konverzační soutěže, volejbalový maraton a na konci školního roku Zahradní slavnost. Žáci založili Ekotým a usilují o získání titulu Ekoškola.

Propagační video školy

Obory

Gymnázium 79-41-K/41 - Naše škola v Evropě

Střední vzdělání s maturitou

Gymnázium 79-41-K/81 - Moje, tvoje, naše škola

Střední vzdělání s maturitou - Vhodné pro žáky 5. tříd ZŠ

Informace o studiu

V současné době na škole studuje ve 21 třídách 588 žáků. Výuka v nižších ročnících osmiletého gymnázia se řídí Školním vzdělávacím programem Moje, tvoje, naše škola; čtyřleté studium a vyšší ročníky osmiletého studia mají Školní vzdělávací program Naše škola v Evropě. Prvním povinným cizím jazykem je pro všechny studenty angličtina, jako druhý si mohou zvolit němčinu, francouzštinu nebo španělštinu. Gymnázium má všeobecné zaměření, maturitní zkoušku žáci vždy skládají z mateřského a cizího jazyka a z matematiky. Navíc umožňujeme žákům, aby profilovali svůj studijní zájem v řadě přírodovědných, humanitních i jazykově zaměřených seminářů. Žákům nabízíme nově kroužky badatelské výuky v přírodovědných předmětech, polytechnický kroužek, čtenářský klub a kroužek konverzace v cizím jazyce.

V nabídce jsou následující volitelné a nepovinné předměty:

  • konverzace z angličtiny, němčiny, francouzštiny a španělštiny, latina, ruský jazyk
  • seminář literární, společenskovědní, zeměpisný a dějepisný
  • seminář matematický, chemický, biologický a fyzikální
  • cvičení z matematiky, deskriptivní geometrie, programování
  • estetická výchova, sportovní hry, taneční kroužek.

Vyučované jazyky

  • Angličtina
  • Francouzština
  • Němčina
  • Španělština

Informace o přijímacím řízení

Přijímací řízení Pro školní rok 2022/2023 bude otevřena jedna třída čtyřletého a dvě třídy osmiletého studia, přihlášky se podávají do 1. března 2022. Přijímací zkouškou pro čtyřleté i osmileté studium jsou jednotné přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka. Školní přijímací zkouška se nekoná. Gymnázium pořádá přípravné kurzy k přijímacím zkouškám, které budou probíhat od 12. 1. 2022 vždy ve středu od 15.30 hodin online formou. Přijímací zkoušky nanečisto se konají ve středu 2. 2. 2022 a 2. 3. 2022 vždy od 14.30 do 17 hodin.

Další informace o škole

Škola prošla celkovou rekonstrukcí a je velmi dobře vybavena. Výuka probíhá ve standardních moderních učebnách vybavených dataprojektory a ve specializovaných učebnách fyziky, biologie, chemie, cizích jazyků a informatiky, dále v moderních laboratořích: chemické, biologické a fyzikální. Nově byla zřízena tabletová učebna. Žáci dále využívají dvě tělocvičny, posilovnu a knihovnu, k dispozici pro sportovní vyžití je jim moderní školní sportovní areál. Gymnázium dokončilo nově výstavbu environmentálního a relaxačního centra v areálu školy a buduje letní víceúčelový pavilon. Škola má vlastní kuchyni a jídelnu, žákům poskytuje občerstvení také školní bufet. Usilujeme o zkvalitňování prostředí a vybavení školy a jejího bezprostředního okolí. Žákům slouží nově zřízená odpočinková místa v areálu školy, byly instalovány prvky environmentální výchovy (hmyzí domky, ptačí pítka, vzorky přírodních materiálů, pohmatové chodníčky apod. Pro zlepšení bezpečnosti ve škole slouží personálně zajištěná recepce ve vchodu do budovy školy, byl rozšířen kamerový systém a po etapách je instalováno nové oplocení areálu školy. Proběhla také modernizace řady učeben. Po etapách proběhly plánované arboristické práce v těsném okolí školy a v obvodu venkovního sportoviště, byly vykáceny poškozené a náletové stromy a vysazeny nové keře a stromy.

Dále navyšujeme kapacity serveru a úložišť, plánujeme rozšíření serverovny v souvislosti s plánovanou přestavbou školní knihovny, pro kterou byl pořízen i nový elektronický systém. Po přechodu na užívání softwearu Office 365 a aplikace MS Teams byly pro zajištění distanční výuky pro pedagogy nakoupeny grafické tablety, kamery a mikrofony a také další výukové programy. Pro podporu pedagogů a žáků zapůjčila škola bezplatně k domácímu použití v době distanční výuky také školní notebooky a iPady. V prostředí aplikace MS Teams probíhala distanční výuka podle stálého rozvrhu výuky tříd a také pravidelné pracovní schůzky pedagogického sboru, vedení školy, předmětových sekcí i schůzky s rodiči. Pedagogové dále pro dálkovou výuku využívali novou verzi systémového prostředí Moodle, konzultace v aplikaci WhatsApp a natáčení výukových lekcí a jejich zveřejňování v internetovém kanálu Youtube. V prostředí MS Teams proběhly v době distanční výuky také v obvyklé době konání třídní schůzky s rodiči, schůze žákovského parlamentu i informační schůzky s maturanty nebo výchovné komise. Gymnázium Litoměřická bylo zřizovatelem zařazeno v seznamu škol, poskytujících v době dálkové výuky příklad dobré praxe.

Dny otevřených dveří

Den otevřených dveří: 8. 12. 2021, 5. 1. 2022 vždy od 17 hodin. Virtuální prohlídka školy je na www.gymlit.cz

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za správnost a úplnost údajů.