Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160

Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160

Na Vítězné pláni 1160, Praha 4, 140 00
261 109 623 - Věra Plháková - asistentka ředitele
plhakova@gvp.cz - Věra Plháková - asistentka ředitele
Nadcházející události
Video chat 26.01.2022 8:00 - 18:00
Den otevřených dveří 09.02.2022 8:00 - 18:00

Jsme škola komunikativní a otevřená, ve které poskytují žákům kvalitní přípravu na další studium přátelští a kvalitní učitelé. Jsme gymnázium zřizované MHMP, jsme školou státní. Nabízíme vzdělávání všeobecné s profilací formou volených seminářů v posledních dvou ročnících studia. Nabízíme výběr seminářů z přírodovědných i společenskovědních oborů. Mezi nepovinnými předměty pak nabízíme latinu, řečtinu a sportovní hry. Žáci se ve všech třídách učí angličtinu a další cizí jazyk, němčinu, španělštinu nebo francouzštinu.

Škola je dobře vybavená – vlastní knihovnou s širokým fondem knih, kapelám je k dispozici hudební zkušebna, horolezecká stěna, dvě venkovní hřiště s umělým povrchem, venkovní atrium a zahrada školy, konferenční sál – koncerty, divadlo, konference.

Škola má moderní jídelnu s vlastní kuchyní, ve které se připravují denně tři různá jídla, ze kterých žáci mohou volit své obědové menu, a dostupný je i salátový bar.

Třídy školy jsou moderně zařízeny, stejně tak odborné učebny a laboratoře. Ve třídách našeho gymnázia integrujeme žáky se speciálními potřebami, žákům zdravotně znevýhodněným nebo žákům sportovně vytíženým upravujeme jejich vzdělávací plán. Ve škole nabízíme služby školního psychologa a výchovného poradce, který spolupracuje s týmem školních asistentů.

Žáci naší školy se účastní řady odborných soutěží (SOČ) a olympiád. Pořádáme každoročně celoškolní konferenci Na Pláni současnosti a ve spolupráci s Gymnáziem Elišky Krásnohorské v Ohradní organizujeme společenskovědní odbornou soutěž.

Naši žáci často během studia vyjíždějí do zahraničí na odborné exkurze – fyzikální, literární a jazykové pobyty. Učitelé pořádají pro žáky řadu poznávacích zájezdů do Anglie, Německa, Španělska, Francie, USA, Izraele, Švédska.

Obory

Gymnázium 79-41-K/41

Střední vzdělání s maturitou

Gymnázium 79-41-K/61

Střední vzdělání s maturitou - Vhodné pro žáky 7. tříd ZŠ

Informace o studiu

Gymnázium Na Vítězné pláni je gymnáziem s šestiletým a čtyřletým studiem. Jsme školou všeobecně vzdělávací, institucí, která dává svému studentovi možnost získat základní orientaci ve stěžejních vědních disciplinách a současně hlubší přehled o těch oborech, které budou předmětem jeho dalšího studia. Třídy nejsou diferencovány formou zaměření, učební plán je jednotný. V předposledním a zejména v posledním ročníku studia si studenti vybírají několik volitelných předmětů z rozsáhlé nabídky.

Studenti se učí od 1. ročníku dvěma cizím jazykům, jedním z nich je angličtina, druhým jazykem podle volby studenta němčina, francouzština nebo španělština. Během šestiletého studia s rozšířenou výukou německého jazyka se žáci připravuji na úspěšné vykonání mezinárodně uznávané zkoušky Německého jazykového diplomu 2. stupně (Deutsches Sprachdiplom II), který umožňuje společně s maturitním vysvědčením našim absolventům vstup na německé vysoké školy bez dalších jazykových zkoušek. Škola je zapojena do projektu jazykové školy P.A.R.K., v rámci něhož mohou studenti vykonat přímo v budově školy certifikované zkoušky Cambridge English. Jsme jedinou střední školou v republice, kde probíhá nepovinná výuka řeckého jazyka.

Naše škola bude v roce 2022 přijímat do dvou typů studia:

 • Šestileté studium pro žáky ze 7. tříd - otevíráme dvě třídy, přijmeme tedy celkem 60 studentů do tříd 1.A (němčina – angličtina), 1.B (angličtina – francouzština)
 • Čtyřleté studium pro žáky z 9. tříd - tevíráme dvě třídy, přijmeme tedy celkem 60 studentů do tříd 1.E (angličtina - němčina), 1.F (angličtina – španělština)

Vyučované jazyky

 • Angličtina
 • Francouzština
 • Němčina
 • Španělština
 • Latina
 • Řečtina

Informace o přijímacím řízení

Přijímací řízení se bude skládat z těchto částí: jednotná přijímací zkouška z matematiky, jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury, prospěch v předchozích dvou klasifikačních obdobích, olympiády, jazykové soutěže a certifikáty. Přijímací testy z českého jazyka a literatury a z matematiky budou zadávány celostátně Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV - Cermat).

Další informace o škole

Na výuku navazuje paleta dalších aktivit. Škola organizuje adaptační kurzy pro žáky 1. ročníků, cyklistické, lyžařské a vodácké kurzy, poznávací zájezdy do zemí Evropy, Izraele a USA. Každoročně probíhají i další akce: přednáškový den s pozvanými odborníky Na Pláni současnosti, přehlídka studentských prací - Studentská konference, školní akademie nebo Noc s povídkou. Škola je zapojena do mezinárodních projektů, např. Erasmus +. Výuka je soustředěna do jedné budovy. V suterénu budovy jsou moderní šatny, každý student má k dispozici vlastní šatní skříňku. Škola provozuje školní jídelnu, která nabízí výběr ze tří jídel.

DSD program Deutsches Sprachdiplom II – pro studium s výukou německého jazyka:
V průběhu 1. ročníku si žáci prohloubí znalost německého jazyka a pokud na konci 1. ročníku prokáží potřebné komunikační dovednosti a znalosti německého jazyka, jsou zařazeni do DSD programu. Třídy v DSD II programu mají navýšenou dotaci hodin německého jazyka. V 1. ročníku vyučují čeští učitelé němčiny, od 2. ročníku mají DSD třídy 1-2 hodiny i s německým rodilým mluvčím (v závislosti na počtu hodin nj v daném ročníku). V maturitním ročníku mohou studenti složit mezinárodně uznávanou zkoušku Deutsches Sprachdiplom II. stupně, která umožňuje společně s maturitním vysvědčením studentovi vstup na německé vysoké školy bez dalších jazykových zkoušek. Úspěšné vykonání DSD II je uznáno MŠMT ČR jako maturitní zkouška z cizího jazyka v profilové části MZ. V rámci DSD programu mají studenti možnost získat stipendia na akce či pobyty pořádané německou stranou či se zapojit do různých soutěží. Pořádáme také pravidelně exkurze do německy hovořících zemí (Německo, Rakousko, Švýcarsko).

Co prakticky znamená získání DSD II diplomu:

 • oficiální potvrzení Vašich snah na poli němčiny
 • vždycky bude vypadat dobře v životopisu
 • může se na české vysoké škole započítat jako splněný kurz (záleží na podmínkách fakulty)
 • platí jako dostatečné potvrzení Vašich jazykových znalostí při nástupu na vysokou školu v Německu
 • diplom má celosvětovou platnost
 • zatímco jinde byste za kurz i složení zkoušky platili nemalé peníze, u nás je ZDARMA

Dny otevřených dveří

9.2.2022

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za správnost a úplnost údajů.