Gymnázium Jana Keplera

Gymnázium Jana Keplera

Parléřova 2/118, 169 00, Praha 6 – Hradčany
233 352 546 - ústředna, kancelář školy
Minulé události
Den otevřených dveří 23.11.2021 8:00 - 18:00
Den otevřených dveří 11.01.2022 8:00 - 18:00
Video chat 28.02.2022 8:00 - 18:00

Gymnázium Jana Keplera patří ke středním školám se specifickým pojetím vzdělávání a výchovy, jak to umožňuje výuka podle vlastního školního vzdělávacího programu „Per aspera ad astra“, která na škole běží již od roku 2005. Dlouhodobě budované zaměření GJK staví na představě moderní školy odpovídající potřebám a změnám společnosti 21. století, ale i na rozvoji vědomostních, dovednostních i osobnostních předpokladů a individuálních potřeb každého studenta školy.

Na školu již po řadu let přicházejí velice kvalitní žáci jak do primy, tak do 1. ročníku. Typickým rysem koncepce práce s takovými žáky je pak snaha o propojení výchovné a vzdělávací složky, rovnováha mezi rozvojem dovedností a nárůstem vědomostí, ovlivňování osobnostního vývoje žáků, důraz na dobré interpersonální vztahy, motivace k pozitivnímu přístupu k životu. Proto považujeme za základní pilíře ŠVP GJK tyto rysy: 1) nabídka komplexního akademického vzdělání, 2) propojení vzdělávací a výchovné stránky, 3) příprava na další studium v ČR i zahraničí, 4) výběr kvalitních studentů při náročném přijímacím řízení, 5) zařazení studentů se specifickými potřebami, 6) vysoká míra volitelnosti, 7) korektní a vstřícné vztahy, 8) kvalitní učitelé, 9) příjemné prostředí a kvalitní vybavení.

Obory

Gymnázium 79-41-K/41

Střední vzdělání s maturitou

Gymnázium 79-41-K/81

Střední vzdělání s maturitou - Vhodné pro žáky 5. tříd ZŠ

Informace o studiu

Při studiu je kladen důraz na vysokou volitelnost, možnost profilace každého žáka, rozvoj nadání (soutěže, olympiády), ale i zodpovědný přístup ke studiu. Z cizích jazyků studují všichni studenti povinně angličtinu, druhý jazyk si volí (francouzština, němčina - další pak jako volitelné předměty). Pro výuku cizích jazyků jsou studenti od prvního ročníku rozděleni do skupin podle úrovně znalostí, a to nikoliv v rámci třídy, ale v rámci celého ročníku. Součástí výuky jazyků je i příprava na standardizované jazykové zkoušky, participace na mezinárodních akcích, jazykové kurzy, mezinárodní projekty a pro výborné studenty i možnost získání stipendia na zahraničních školách. Studenti také volí úroveň a rozsah výuky v matematice, estetické výchově, informatice a volitelných předmětech.

Poslední ročník studia je chápán jako příprava na maturitu a další studium, takže studenti navštěvují povinně pouze minimum předmětů. Základem učebního plánu v tomto ročníku jsou volitelné a maturitní předměty. Škola připravuje studenty ve čtyřletém i osmiletém programu především k dalšímu studiu na vysoké škole, výjimečně k dalšímu pomaturitnímu studiu. Úspěšnost při přijímacím řízení na vysoké školy tradičně dosahuje téměř 100% přijatých absolventů GJK na fakulty různého zaměření v ČR i zahraničí.

Vyučované jazyky

  • Angličtina
  • Francouzština
  • Němčina
  • Španělština
  • Latina

Informace o přijímacím řízení

Přijímací zkouška se skládá z jednotné přijímací zkoušky z češtiny a matematiky pro 4leté i 8leté studium, která je připravena a vyhodnocena Centrem pro zjišťování výsledků ve vzdělávání (CERMAT) a GJK k testům CERMATU přidává vlastní test, který má dvě části, verbální a kvantitativní, a který je zaměřen na schopnost používat a aplikovat vědomosti získané na základní škole. O jeho podobě informujeme podrobněji na www.gjk.cz. V přijímacím řízení se přihlíží i k prospěchu na ZŠ a k mimořádným okolnostem (olympiády, odborné soutěže apod.). Ve školním roce 2022/2023 budou otevřeny 3 třídy pro absolventy 9. tříd (kapacita 90) a 1 třída osmiletého studia pro absolventy 5. tříd (kapacita 30).

Další informace o škole

Na začátku studia GJK již tradičně probíhá nepovinný mimopražský kurz GO, ve kterém se studenti navzájem poznávají a připravují se na vstup do nového prostředí. Podobný kurz absolvují studenti osmiletého gymnázia v primě a kvartě. Na škole probíhá pro studenty průběžně i cyklus seminářů a přednášek, jehož obsahem jsou informace týkající se problému přechodu na střední školu, efektivních způsobů studia, asertivity, problému zneužívání drog, kouření, alkoholu atd. Během studia absolvují žáci v sekundě, kvintě (resp. 1. ročníku) lyžařský, ve 2. ročníku (resp. sextě) jazykový a zeměpisný, ve 3. ročníku (resp. septimě) sportovní kurz a estetický projekt.

Studenti školy se úspěšně zúčastňují oborových olympiád, pravidelně je organizována celoroční esejistická soutěž v oblasti společenských věd, ale i soutěž o nejvšestrannějšího sportovce školy. K dispozici je studentům wi-fi připojení, krytá umělá lezecká stěna, řadu let na škole působí pěvecký sbor, orchestry, studenti se v rámci výuky i různých projektů setkávají se zajímavými osobnostmi, podílejí se na přípravě různých školních akcí atd. Škola je po stránce vybavení a prostor přizpůsobena kvalitnímu a příjemnému studiu. K vybavení patří mimo jiné kvalitní sportovní zázemí s moderní halou a hřištěm, studovna s knihovnou, školní restaurace Scolarest a za zvlášť důležité považujeme důsledně bezbariérové vstupy pro handicapované žáky, kterým je tak umožněna integrace mezi zdravé vrstevníky.

Dny otevřených dveří

Proběhnou 23.11.2021 a 11.1.2022.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za správnost a úplnost údajů.