Friedrich-Schiller-Gymnasium Pirna

Friedrich-Schiller-Gymnasium Pirna

Seminarstrasse 3, D - 01796, Pirna
+493 501 781 575 - Dr. Tomáš Křenek - český studijní koordinátor
Gymnázium Friedricha Schillera v Pirně
Minulé události
Video chat 28.02.2022 8:00 - 18:00

Základní informace o studijním oboru:

 • dvojjazyčné dvojnárodnostní studium s ubytováním ve školním internátě v Pirně, SRN.
 • šestileté studium pro české žáky zakončené saskou maturitní zkouškou opravňující ke studiu v České republice, v Německu a dalších zemích Evropské unie.
 • běžné všeobecně vzdělávací předměty s přírodovědným zaměřením a rozšířenou výukou cizích jazyků.
 • v binacionálnich třídách vyučují čeští i němečtí učitelé.
 • vyučovací předměty jsou v 7.–10. třídě vyučovány v německém a českém jazyce.
 • výuka v poslednich dvou ročnících (11. a 12.) probíhá v německém jazyce ve smíšených skupinách (kromě výuky češtiny), žáci skládají maturitní zkoušku podle saských zákonů s přihlédnutím ke specifikům binacionálního studia.

Výuka:

 • probíhá v počtu max. 15 žáků podle vzdělávacího programu pro binacionální bilingvní vzdělávání:
 • v binacionálních třídách vyučují čeští i němečtí učitelé
 • společná výuka s německými žáky v německém jazyce v předmětech: občanská výchova, hudební výchova, informatika a tělesná výchova od 7. třídy, postupně se přidávají předměty: etika / náboženství (od 9. třídy), matematika, fyzika a kurz přírodních věd (od 10. třídy). Předmět Výtvarná výchova se vyučuje společně s německými žáky v českém jazyce
 • Předmět zeměpis je vyučován bilingválně
 • ostatní předměty v 7. – 10. třídě jsou vyučovány v mateřském jazyce
 • výuka v posledních dvou ročnících před maturitou (11. a 12.) probíhá v německém jazyce ve smíšených skupinách (kromě výuky češtiny)
 • hodiny tělesné výchovy probíhají v nové multifunkční tělocvičně a plavecké hale
 • studium je zakončené saskou maturitní zkouškou ve 12. ročníku, která je nostrifikační doložkou MŠMT ČR plně uznána a opravňuje ke studiu v České republice, Německu a dalších zemích Evropské unie
 • žáci mají možnost získat k maturitnímu vysvědčení mezinárodní certifikát „CertiLingua“, který dokládá vícejazyčné evropské a mezinárodní kompetence; naše škola byla vyznamenána „Evropskou jazykovou pečetí“ (Europäisches Sprachensiegel.

Podívej se na film o našem gymnáziu a školním internátě: https://youtu.be/sqtmy_d1pUA

Propagační video školy

Přijímací řízení:

 • přihlásit se mohou žákyně a žáci šestého ročníku ZŠ nebo primy osmiletého gymnázia
 • součástí výběrového řízení je písemný test všeobecných studijních předpokladů, ústní pohovor v německém nebo anglickém jazyce a pohovor s psychologem
 • přihlášky se podávají na běžných formulářích přihlášek pro střední školy (v kolonce studijní obor bude uvedeno: dvojjazyčné studium, Friedrich-Schiller-Gymnázium Pirna)
 • přihlášky se zasílají každoročně zpravidla do konce února na adresu: Gymnázium Děčín, Komenského náměstí 4, 405 01 Děčín; přijímací zkoušky se konají v měsíci březnu v budově Gymnázia Děčín
 • požadavky k výběrovému řízení jsou k nahlédnutí na internetových stránkách: www.gymnaziumdc.cz, www.zahranici-stipendium.cz www.schillergymnasium-pirna.de
 • v případě, že se uvolní místo v některém z vyšších ročníků, vypisuje MŠMT ČR doplňující přijímací zkoušky na: http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia-MSMT

Ubytování:

 • Čeští žáci jsou ubytováni v binacionálním internátě v blízkosti školy od neděle večer do pátku odpoledne, na víkendy odjíždějí domů
 • internát tvoří moderně zrekonstruovaný komplex historických budov v centru města
 • čeští a němečtí vychovatelé se věnují žákům po celý den
 • žáci mají možnost účastnit se mnoha sportovních, hudebních, výtvarných a jiných volnočasových aktivit
 • život v internátě je založen na rodinném principu
 • ubytování a stravování v internátě, je pro české žáky hrazeno z veřejných prostředků ČR a SRN

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za správnost a úplnost údajů.