SŠ a MŠ Aloyse Klara

SŠ a MŠ Aloyse Klara

Vídeňská 28, 142 00, Praha 4 - Krč
241 726 334 - Kancelář školy
brozova@aklar.cz – Michaela Brožová; piskorova@aklar.cz – Mgr. Marcela Piskořová
Minulé události
Den otevřených dveří 08.01.2022 9:00 - 13:00
Den otevřených dveří 25.01.2022 13:00 - 17:00
Video chat 28.02.2022 8:00 - 18:00

Střední škola připravuje absolventy základních škol, kteří mají speciální vzdělávací potřeby a základních škol praktických ve dvouletých, tříletých a čtyřletých oborech vzdělání. Absolventi středního vzdělání s výučním listem mohou pokračovat ve dvouletém denním nástavbovém studiu.

Obory

Čalouník 33-59-H/01

Střední vzdělání s výučním listem

Keramická výroba 28-57-E/01

Střední vzdělání s výučním listem

Knihař 34-57-H/01

Střední vzdělání s výučním listem

Masér sportovní a rekondiční 69-41-L/02

Střední vzdělání s maturitou

Podnikání 64-41-L/51

Nástavbové studium

Rekondiční a sportovní masér 69-53-H/01

Střední vzdělání s výučním listem

Textilní a oděvní výroba 31-57-E/01

Střední vzdělání s výučním listem

Textilní výtvarnictví 82-41-M/14

Střední vzdělání s maturitou

Výrobce a dekoratér keramiky 28-57-H/01

Střední vzdělání s výučním listem

Zpracovatel přírodních pletiv 33-58-E/01

Střední vzdělání s výučním listem

Informace o studiu

V naší škole jsou při speciálním vzdělávání využívány speciální metody, postupy, formy a prostředky vzdělávání, kompenzační, rehabilitační a učební pomůcky, speciální učebnice a didaktické materiály. Třída má nejméně 6 a nejvíce 14 žáků. Ve vzdělávacím procesu je využíváno služeb asistenta pedagoga, speciálního pedagoga a psychologa.

Vyučované jazyky

  • Angličtina
  • Němčina

Informace o přijímacím řízení

Podávání přihlášek:

  • pro obor středního vzdělání s maturitní zkouškou 82-41-M/14 Textilní výtvarnictví do 30.11. 2021
  • pro obory středního vzdělání s výučním listem a pro obory středního vzdělání s maturitní zkouškou do 1.3.2022
  • pro obor středního vzdělání nástavbového studia s maturitní zkouškou do 1.3.2022 Termíny přijímacích zkoušek:
  • 12.1.2022 (1.termín) a 13.1.2022 (2.termín)
  • talentová zkouška do čtyřletého maturitního oboru Textilní výtvarnictví
  • V ostatních oborech se přijímací zkouška nekoná.

Podmínky:
Škola je zaměřena na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Podmínkou přijetí ke studiu jsou doložené speciální vzdělávací potřeby uchazeče – zdravotní postižení, zdravotní znevýhodnění, zdravotní oslabení, poruchy učení, sociální znevýhodnění. Speciální vzdělávací potřeby je nutné doložit k přihlášce ke studiu kopií platného (ne staršího 2 let) doporučení ke vzdělávání se stanoveným stupněm podpůrných opatření minimálně 2.stupně a identifikátorem znevýhodnění z pedagogicko psychologické poradny nebo ze speciálně pedagogického centra.

Žák odevzdá nebo zašle střední škole ve stanoveném termínu řádně vyplněnou přihlášku ke studiu na předepsaném tiskopisu (je ke stažení v příloze na www.aklar.cz) na přihlášce nezletilého žáka se podepíše i zákonný zástupce žáka na přihlášce bude vyplněno vyjádření lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu zvoleného oboru na přihlášce bude vyplněno požadované vysvědčení i s průměry známek, potvrzené školou nebo doložené kopiemi vysvědčení více zde: https://aklar.cz/homepage/stredni-skola/pro-zajemce-o-studium/prijimaci-rizeni/

Další informace o škole

Budova školy se nachází v příjemném prostředí školní zahrady využívané pro relaxaci a sport, škola sportovní disponuje sportovní halou a sportovišti. Vyučují zde aprobovaní pedagogové se speciálně pedagogickým vzděláním a zkušenostmi. Internát v budově školy zajišťuje ubytování pro mimopražské žáky a volnočasové aktivity pro všechny žáky školy (např. plavání, bowling, kulturní akce).

Dny otevřených dveří

8.1. 2022, 9.00-13.00 25.1. 2022, 13.00-17.00

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za správnost a úplnost údajů.